Condicions de reparació i recollida  • Les reparacions tindran un període de garantia de 3 mesos, sempre i quan l'aparell no hagi estat manipulat ni reparat per tercers ni s'hagi produït una nova avaria per un ús inadequat de l'aparell, per una infecció o per causes de força major.
  • La garantia de reparació no cobreix les possibles infeccions produïdes en data posterior al lliurament de l'equip al client.
  • Transcorreguts 30 dies des de la comunicació al client que l'equip està reparat i a la seva disposició, es devengaran despeses de magatzematge, a raó de 10€ diaris.